Logo-jpd
Hypothesis
Masoud Amiri, Hamid Nasri*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 1-2.
PDF
XML
Cited By:
News and Views
Abdollah Hajivandi, Massoud Amiri*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 3-4.
PDF
XML
Cited By:
News and Views
Hamid Nasri, Mohammad-Reza Ardalan, Mahmood Rafieian-kopaei*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 5-6.
PDF
XML
Cited By:
Epidemiology and Prevention
Azar Baradaran*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 7-8.
PDF
XML
Cited By:
Brief Communication
Hamid Nasri*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 9-11.
PDF
XML
Cited By:
Brief Communication
Hamid Nasri*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 13-15.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Mohammad-Reza Ardalan, Houshang Sanadgol, Hamid Nasri, Azar Baradaran, Mohammad-Reza Tamadon, Mahmoud Rafieian-Kopaei*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 17-19.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Nematollah Sotodeh-Asl, Mohammad-Reza Tamadon*, Farhad Malek, Mehrdad Zahmatkesh
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 21-25.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Zahra Taheri, Mahin Ghafari, Abdollah Hajivandi, Masoud Amiri*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 27-31.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Effat Afaghi, Ali Tayyebi*, Behzad Einollahi
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 33-37.
PDF
XML
Cited By:
Hypothesis
Seyed Bahman Ghaderian*, Seyed Seifollah Beladi Mousavi*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 39-40.
PDF
XML
Cited By:
Epidemiology and Prevention
Alaleh Gheissari*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 41-44.
PDF
XML
Cited By:
Epidemiology and Prevention
Seyed Seifollah Beladi-Mousavi, Bahman Bashardoust, Hamid Nasri, Ali Ahmadi, Shabnam Hajian, Sara Torkamaneh, Azar Baradaran*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 45-46.
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Behzad Einollahi, Mehrdad Taghipour, Mohsen Motalebi, Mahdi Ramezani-Binabaj*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 47-50.
PDF
XML
Cited By:
News and Views
Seyed Seifollah Beladi-Mousavi, Bahman Bashardoust, Hamid Nasri*, Ali Ahmadi, Zahra Tolou-Ghamari, Shabnam Hajian
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 51-52.
PDF
XML
Cited By:
News and Views
Ali Momeni*, Masoud Amiri
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 53-54.
PDF
XML
Cited By:
News and Views
Zohreh Rahimi*
J Parathyr Dis. 2014;2(1): 55-56.
PDF
XML
Cited By: