Logo-jpd
Editorial
Hamid Nasri*
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 1-2.
PDF
XML
Cited By:
Original
Heshmatollah Shahbazian, Mohammad-Reza Tamadon, Seyed Karim Mowla, Shokouh Shayanpour*, Fatemeh Hayati, Melika Shojaii, Leila Yazdanpanah
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 3-6.
PDF
XML
Cited By:
Original
Anand Yuvaraj, Georgi Abraham*, Madhusudan Vijayan, Jayaraju Jayapal, Saranya Kulanthaipandian, Sanjeev Nair
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 7-10.
PDF
XML
Cited By:
Commentary
Fatemeh Yaghoubi
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 11-12.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Atul Kaushik*, Monika Kaushik
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 13-16.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Saleh Khodadadi, Samaneh Khodadadi*
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 17-19.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Shiva Borji, Mahmoud Rafieian-Kopaei*
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 20-24.
PDF
XML
Cited By:
Review
Fatemeh Hayati, Mohammad Amin Nasouti*, Shokhouh Shayanpour, Shahla Ahmadi Halili, Hossain Karimpourian, Zarrin Beladi Mousavi
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 25-30.
PDF
XML
Cited By:
Mini-Review
Sara Beigrezaei, Hamid Nasri*
J Parathyr Dis. 2016;4(1): 31-33.
PDF
XML
Cited By: