Logo-jpd
Mini-Review
Bhaskar VKS Lakkakula*, Arvind Neral
J parathyr dis. 2019;7(1): 1-4.
PDF
XML
Cited By:
News and Views
Sara Bahadoram, Mohammad Davoodi, Ali Hasanpour Dehkordi, Mohammad Bahadoram*, Anahita Zakeri
J parathyr dis. 2019;7(1): 5-6.
PDF
XML
Cited By:
Original
Noushin Rostampour, Seyed Mohammad Kazem Nourbakhsh*, Narges Navabfar, Mohammad Bahadoram
J parathyr dis. 2019;7(1): 7-12.
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Faheemullah Khan* ORCID, Bilal Sethi, Iftikhar Ali ORCID, Bilal Khan
J parathyr dis. 2019;7(1): 13-15.
PDF
XML
Cited By:
Epidemiology and Prevention
Karim Magdy Soliman*, Sohail Abdul Salim, Tibor Fülöp
J parathyr dis. 2019;7(1): 16-18.
PDF
XML
Cited By:
Case Report
Achyuth Panuganti, Shreshtha Ghosh, Sandeep Bhukar, Tanvi Choubey, Abhishek Ghosh, Swagnik Chakrabarti*
J parathyr dis. 2019;7(1): 19-22.
PDF
XML
Cited By: